پوشه کار درس نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای - پایه دهم

پوشه کار درس نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای - پایه دهم

پوشه کار درس نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای - پایه دهم

با استقرار دروس پودمانی در نظام جدید فنی و حرفه ای داشتن پوشه کار و ثبت سوابق دانش آموزان در هر درس برای هنرآموزان الزامی می باشد.این فایل در محیط اکسل طراحی شده و هنرآموزان محترمی که این درس را دارند میتوانند لیست کلاس خود را در آن وارد کنند و مطابق با کتاب کلیه مراحل ارزشیابی و شایستگی های فنی را در آن ثبت نمایند